Välj en sida

Om ansökan

Här kan du läsa vad som gäller inför, under och efter stipendieansökan och studietid. Blanketten hittar du via länk i huvudmenyn.

\

Sökandes högsta ålder 29 år

\

Endast ett studieår per ansökan

\

Ansökan skickas in digitalt till oss och sparas i en databas

\

Erhållet stipendium måste rekvireras inom 12 månader från beviljningsdatum

Kom ihåg

Ansökningsperioden pågår 15 april – 15 september 2024

Syftet med Svensk-Spanska Stiftelsen är att främja utbildning och studier. Stipendium kan sökas av svensk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Spanien eller spansk studerande ungdom för eftergymnasiala studier eller utbildning i Sverige. Stipendium kan inte sökas enbart för språkstudier. Sökande får inte vara äldre än 29 år. Ansökan skall göras på ansökningsformulär som finns länkat via denna webbplats. Ofullständigt ifylld blankett hanteras ej.

Reglemente och ansökningsregler del 1

Beviljat stipendium skall rekvireras inom tolv månader. Skulle stipendiaten inte ha möjlighet därtill, kan rätten att få utnyttja stipendiet förfalla. 

Vid ansökan om stipendium har sökande förbundit sig att utnyttja eventuellt stipendium till visst specificerat ändamål. Skulle det emellertid finnas särskilda välgrundade skäl att förändra dessa planer, erfordras ett medgivande från stiftelsen. Antagningsbevis från sökt studieanstalt bifogas alltid. 

Det förutsättes att den som söker stipendium, svensktalande eller spansktalande, skall ha elementära kunskaper i spanska respektive svenska.

Stipendiaten är skyldig att senast inom tre månader efter aktuell stipendietid avlämna rapport om sina studier och de resultat som uppnåtts. Rapporten skall innehålla tidsuppgifter för resa och återkomst, uppgift om besök och kurser, vilka personer man träffat och samarbetat med, samt en kort redogörelse över studie-/utbildningsverksamheten samt gärna andra informationer av intresse. Betygsutdrag räknas inte.

OBS! Ansökan kan göras endast för ett studieår i taget.

 

Reglemente och ansökningsregler del 2

Skulle förhållanden inträffa, som stipendiaten inte råder över och som gör att den tidigare uppgjorda planen måste avbrytas, medges rätt att omedelbart återvända till hemlandet och med stipendiemedel täcka kostnaderna för hemresan. Stipendiaten måste i sådant fall redovisa stipendiet samt återbetala oförbrukade medel. Några krav på ersättning utöver stipendiet kan icke ställas på stiftelsen.

Stiftelsen är inte ansvarig för skada, som stipendiat kan komma att utsättas för eller förorsaka tredje man under stipendietiden. Stipendiat kan inte heller kräva täckning av kostnader, om det skulle visa sig att stipendiet icke räcker till för beräknade kostnader. Krav att betala eventuell hemresa eller därmed jämförbar kostnad kan ej ställas mot stiftelsen om pengarna tagit slut fortare än beräknat eller om stipendiaten blivit bestulen eller på annat sätt förlorat kapitalet.

Stipendiat är skyldig att uppträda som en god representant för sitt land. Skulle stiftelsen få allvarliga anmärkningar avseende stipendiatens uppträdande och levnadssätt eller om stipendiat icke utnyttjar stipendiet i enlighet med uppgivet ändamål, kan stiftelsen kräva att stipendiet återbetalas. Samtliga sökande får per brev besked om resultat av ansökan.

3. Skicka in ansökan

Tjej håller händer på bärbar dator

Ansökan ska vara fonden tillhanda mellan 15 april – 15 september 2024.

Kommer ansökan in senare lämnas den utan åtgärd.

Kontakta oss

Har du läst igenom sektionen med reglemente och ansökningsregler men undrar fortfarande över något?

Ring oss

Monica Trollsås

070 - 568 80 50

Ulla Wilert

073 - 985 10 55‬

Postadress

Svensk - Spanska Stiftelsen

Grev Turegatan 14

114 46 Stockholm